Vol 36, No 1 (2017)

SENTENTIAE

DOI: https://doi.org/10.22240/sent36.01

Advanced Table of Contents (PDF)

Table of Contents

ARTICLES

Roland Pietsch
6-16
Rostislav Tkachenko
17-31
Sergiy Secundant
31-50
Vsevolod Kuznetsov
51-70
Taras Lyuty
71-82

DISCUSSIONS

Ihor Nemchynov
83-92

TRANSLATIONS

Abu Nasr al-Farabi
93-104
Mykhaylo Yakubovych
105-108
Giovanni Battista Vico
109-151

TRANSLATIONS: SUPPLEMENT

Ivan Ivashchenko
152-165

REVIEWS

Vadim Menzhulin
166-172

ACADEMIC LIFE

Yevgen Golovakha, Xenija Zborovska, Amina Khelufi, Vsevolod Khoma
173-214

IN MEMORIAM

In memory of Yurii Kushakov
 
215-216
In memory of Boris Dombrovsky
 
217-218