Kuznetsov, V., and L. Nerusheva. “Romance With Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov”. Sententiae, vol. 24, no. 1, June 2011, pp. 110-8, doi:10.22240/sent24.01.110.