[1]
V. Kuznetsov and L. Nerusheva, “Romance with Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov”, Sent, vol. 24, no. 1, pp. 110–180, Jun. 2011.