Bystrytsky, Y., Khoma, V. ., Myroshnyk, K. and Simoroz, O. (2021) “To know and to be. Part II”, Sententiae, 40(1), pp. 137–159. doi: 10.31649/sent40.01.137.