Kuznetsov, V. and Nerusheva, L. (2011) “Romance with Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov”, Sententiae, 24(1), pp. 110–180. doi: 10.22240/sent24.01.110.