Yakubovych, Mykhaylo. 2021. “]: Routledge”. Sententiae 40 (3):134-37. https://doi.org/10.31649/sent40.03.134.