Bystrytsky, Yevhen, Vsevolod Khoma, Kseniia Myroshnyk, and Olha Simoroz. 2021. “To Know and to Be. Part II”. Sententiae 40 (1):137-59. https://doi.org/10.31649/sent40.01.137.