Yakubovych, Mykhaylo. 2021. “ New York: Columbia University Press”. Sententiae 40 (1):133-36. https://doi.org/10.31649/sent40.01.133.