Secundant, Sergii, Illiya Orekhov, Kateryna Ustymenko, and Maria Shevchuk. 2019. “History of Philosophy As a Vocation”. Sententiae 38 (2):165-200. https://doi.org/10.22240/sent38.02.165.