KUZNETSOV, V.; NERUSHEVA, L. Romance with Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov. Sententiae, v. 24, n. 1, p. 110-180, 16 jun. 2011.