LYSYI, I. Why Only Analytics?. Sententiae, v. 33, n. 2, p. 166-176, 16 dez. 2015.