Bystrytsky, Y., Khoma, V. ., Myroshnyk, K., & Simoroz, O. (2021). To know and to be. Part II. Sententiae, 40(1), 137–159. https://doi.org/10.31649/sent40.01.137