Kuznetsov, V., & Nerusheva, L. (2011). Romance with Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov. Sententiae, 24(1), 110–180. https://doi.org/10.22240/sent24.01.110