Secundant, S., Orekhov, I., Ustymenko, K., & Shevchuk, M. (2019). History of Philosophy as a Vocation. Sententiae, 38(2), 165–200. https://doi.org/10.22240/sent38.02.165