(1)
Bystrytsky, Y.; Khoma, V. .; Myroshnyk, K.; Simoroz, O. To Know and to Be. Part II. Sent 2021, 40, 137-159.