(1)
Kuznetsov, V.; Nerusheva, L. Romance With Eternal Femininity. Erotic Mysticism of V. Solovyov. Sent 2011, 24, 110-180.