(1)
Secundant, S.; Orekhov, I.; Ustymenko, K.; Shevchuk, M. History of Philosophy As a Vocation. Sent 2019, 38, 165-200.