(1)
Kuznetsov, V.; Nerusheva, L. Solovyov’s Followers: Virtual Love After Andrey Bely. Sententiae 2010, 23, 92-133.