(1)
Lysyi, I. Why Only Analytics?. Sententiae 2015, 33, 166-176.