[1]
Bystrytsky, Y., Khoma, V. , Myroshnyk, K. and Simoroz, O. 2021. To know and to be. Part II. Sententiae. 40, 1 (Apr. 2021), 137–159. DOI:https://doi.org/10.31649/sent40.01.137.